ΕΝΤΥΠΑ ΚΟΕ

Ανανέωσης, Μεταγραφής, Εγγραφής, Αίτηση Διαπίστευσης, Κάρτα Υγείας Αθλητή

Αίτηση-Διαπίστευσης
Αίτηση-ΕγγραφηςΑνανέωσηςΜεταγραφής
Κάρτα-Υγείας-Αθλητή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αριθ. Πρωτ. 3888/Ε
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018
Προς
Σωματεία – Μέλη ΚΟΕ
Περιφερειακές Επιτροπές
——————————–
Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, των Υπουργού Υγείας
και Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, καθιερώνεται η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΗ.
Προκειμένου να εκδοθεί ή να ανανεωθεί αυτή, θα πρέπει να συμπληρωθεί το
συνημμένο έντυπο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ και να
σταλεί στην ΚΟΕ, ακόμη και ηλεκτρονικά. Αφού υπογραφεί και σφραγισθεί, θα
επιστρέφεται στον δικαιούχο, όπου και θα αποτελεί την Κάρτα Υγείας Αθλητή, θα
ισχύει για ένα έτος από την έκδοση ή θεώρησή της και τόσο η έκδοση όσο και η
ανανέωση θα γίνεται ατελώς χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση.
Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει οπωσδήποτε τις αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης, οι
οποίες πλέον καθώς και αυτή της μεταγραφής, θα είναι σε ένα ενιαίο έντυπο με
δυνατότητα τριπλής επιλογής, ανάλογα την περίπτωση.
Στην πίσω πλευρά του πιο πάνω εντύπου της αίτησης βρίσκεται το κείμενο της
Δήλωσης Συγκατάθεσης για την Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών
Δεδομένων, το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί από τον ίδιο τον αθλητή, εφόσον
είναι ενήλικος, είτε από τους ασκούντες την γονική μέριμνα, εφόσον είναι
ανήλικος. Το έντυπο της αίτησης είναι και αυτό αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
ΚΟΕ.
Αυτή η δήλωση θα υπογραφεί μία και μοναδική φορά και δεν χρειάζεται να
γίνεται σε κάθε ανανέωση της Κάρτας Υγείας.
Το Αθλητικό Δελτίο Υγείας, που μέχρι σήμερα ίσχυε, καταργείται και
αντικαθίσταται με την Κάρτα Διαπίστευσης Αθλητή για την συμμετοχή του
στους αγώνες. Αυτή θα εκδίδεται ταυτόχρονα με την Κάρτα Υγείας Αθλητή
συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση, το οποίο θα ισχύει το ίδιο χρονικό
διάστημα με αυτή και το κόστος ανανέωσής της θα ανέρχεται στα 15 €.
Χωρίς αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή του αθλητή σε οποιοδήποτε αγώνα.
Επειδή η κατοχή αυτής πιστοποιεί ταυτόχρονα ότι ο αθλητής είναι κάτοχος
κάρτας υγείας, δεν θα είναι απαραίτητη η προσκόμιση και επίδειξη αυτής στους
αγώνες.
Αυτός ο έλεγχος θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά με την μη αποδοχή της δήλωσης
συμμετοχής, στους αγώνες, όσων δεν έχουν την κάρτα διαπίστευσης, για τα
αθλήματα της Κολύμβησης, Καταδύσεων, Συγχρονισμένης Κολύμβησης, είτε με
επίδειξη της κάρτας διαπίστευσης για τους αγώνες Υδατοσφαίρισης.
– 2 –
Η ισχύς της πίο πάνω απόφασης αρχίζει μετά την κοινοποίηση προς τα Σωματεία
με την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ και αφορά τις νέες εγγραφές,
ανανεώσεις και μεταγραφές.
Οι υπάρχουσες κάρτες υγείας αθλητή, με τη σημερινή τους μορφή, θα ισχύουν
μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.
Δευκρινιστικά αναφέρουμε ότι το παράβολο εγγραφής και μεταγραφής
παραμένει ίδιο.

Για το Δ.Σ
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ